Openbaar Lichaam Bonaire - Lid Rekenkamer Bonaire

Job Description

De eilandsraad Bonaire zoekt conform artikel 2, Verordening Rekenkamer Openbaar lichaam Bonaire 2021 (AB 2022 no.12) minimaal 2 (maximaal drie) leden die zitting willen nemen in het college van de Rekenkamer Bonaire. De Rekenkamer Bonaire heeft als taak de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het eilandsbestuur (d.w.z., het bestuurscollege, de gezaghebber en de eilandsraad) gevoerde bestuur te onderzoeken met als doel bij te dragen aan de verbetering van het openbaar bestuur op het eiland. De Rekenkamer Bonaire is onafhankelijk en bepaalt zelf
wat zij onderzoekt. De rekenkamer rapporteert aan de eilandsraad, maar is er ook voor de bewoners van Bonaire. Die hebben het recht te weten hoe zijn/haar eilandsbestuur functioneert en of die het gemeenschapsgeld goed besteedt. De Rekenkamer Bonaire bestaat uit ten minste twee collegeleden. Een van de leden fungeert als voorzitter.

Responsibilities

De Rekenkamer Bonaire staat nog helemaal aan het begin van zijn bestaan. Het college zal daar vervolgens zelf invulling aan moeten geven door middel van onder meer een adequaat onderzoeksprogramma.
De positie en bevoegdheden van de Rekenkamer Bonaire brengen een navenant zware verantwoordelijkheid met zich mee die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de onderzoeken, de zorgvuldigheid in haar publieke uitingen en de integriteit van zijn handelen.

Je stelt het onderzoekprogramma conform normen op bij doelmatigheidsonderzoeken. Je geeft invulling aan de wijze waarop de rekenkamer onderzoeken dient te verrichten. Je zal praktische en onderzoekstechnische problemen gedurende de uitvoering van het onderzoek oplossen. Je maakt een plan van aanpak ten behoeve van de te verrichten onderzoeken en voert voorkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstelling van Rekenkamer OLB in het algemeen uit.

Requirements

Als kandidaat voor de functie van lid van het college van de Rekenkamer
Bonaire beschikt u over:

  • Een academisch werk- en/of denkniveau (of vergelijkbaar) met bij voorkeur een financieel/bedrijfseconomische of bestuurskundige achtergrond;
  • Gedegen kennis op het gebied van (onderzoek naar) openbare financiën, openbaar bestuur en bestuurlijke beleidsevaluatie;
  • Een uitstekend gevoel voor de lokale politieke en bestuurlijke verhoudingen en voor de wijze waarop hierop effectief kan worden ingespeeld door de rekenkamer;
  • Bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of het openbaar bestuur;
  • Het vermogen om met een gedoseerde mix van scherpte en nuance maximaal effectief uw positie en toon te bepalen bij de uitoefening van het ambt; als onderzoeker en oordelaar;
  • Uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden;
  • Strategische visie en kracht: met visie op wat de rekenkamer bij te dragen heeft aan het functioneren van het eilandsbestuur bent u in staat een actieve bijdrage te leveren aan de rekenkamer als volwaardig functionerend en gezaghebbend college;
  • Een goede beheersing van het Nederlands, Engels en bij voorkeur Papiaments in woord en geschrift.

We offer

Leden van het college ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden alsmede een vergoeding van hun werkelijke reis- en verblijfskosten. De uren en de inzet is puur afhankelijk of onderzoek zelf wordt uitgevoerd of uitbesteed. Minimaal 1 maal per maand vindt er een vergadering/ bijeenkomst plaats. De kandidaat komt niet in dienst van het OLB maar wordt benoemd door de Eilandsraad voor een periode van 6 jaar met eventuele herbenoeming. De vergoeding is conform het bepaalde in de verordening Rekenkamer. Verder ontvangen de leden van de rekenkamer ter compensatie van representatie- en andere kosten, jaarlijks een buitengewone toelage zoals bedoeld in artikel 6, derde lid Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES. In verband met de reisafstand en voeling met de regio gaat de voorkeur uit naar een kandidaat woonachtig op Bonaire of in de regio. De functie van lid van het college van de Rekenkamer Bonaire is onverenigbaar met andere functies in het openbaar bestuur. Bij het beoordelen van de kandidaten zal ook kritisch worden gekeken naar andere belangen die onverenigbaar zijn met het ambt van collegelid.

Geïnteresseerd
Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de griffier van de eilandsraad, mevrouw mr. S. Pieter, op telefoonnummer 7155330 of stuur een email naar info@konsehoinsular.com.

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 1-11-2022 richten aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie (CV en Motivatie) per email: personeelszaken@bonairegov.com

Mevr. mr. S. Pieter +599 715 5330

Other participating companies