Bureau Integriteit Aruba - Hoofd van Dienst

Job Description

Geïnteresseerden kunnen solliciteren voor de functie van het Hoofd van de dienst Bureau Integriteit Aruba. Het BIA heeft als doelstelling het bevorderen en borgen van de integriteit van overheidsorganisaties, bestuurders en aldaar werkzame personen. Het Hoofd van de dienst is belast met de leiding en het beheer van het bureau en legt daarover verantwoording af aan de minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie.

Responsibilities

Het hoofd BIA realiseert het integrale en doelmatige management van de organisatie o.a. door:

 • te adviseren over de ontwikkeling en implementatie van het te voeren c.q. gevoerde integriteitsbeleid;
 • te adviseren  over in te nemen standpunten met betrekking tot strategische beleidsbeslissingen die de organisatie betreffen, dan wel raakvlak hebben met het beleidsterrein van de organisatie;
 • zorg te dragen voor samenwerkingsrelaties met de andere (overheids)diensten, en overige (externe) relaties.
 • te signaleren en onderzoeken van relevante ontwikkelingen die de organisatie beïnvloeden;
 • te toetsen, evalueren en bijstellen van het feitelijk gevoerde beleid in relatie tot geformuleerde doelstellingen, inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving en instrumenten;
 • het vertalen van de strategische kaders van de organisatie in een meer-jaren/jaarplan en begroting voor de organisatie en het periodiek verantwoording afleggen met betrekking tot de gerealiseerde resultaten;
 • te vertegenwoordigen of ondersteunen bij het plegen van overleg, bemiddelen en onderhandelen in lokale overlegkaders en/of multidisciplinaire samenwerkingsverbanden;
 • leiding te geven aan de organisatie en diens medewerkers;

Requirements

Competenties op functieniveau waaronder:

 • brede kennis en inzicht in het gehele werk- en aandachtsgebied van de organisatie, de samenhang met de externe omgeving en de politiek-bestuurlijke of maatschappelijke gevoeligheden daarin;
 • vaardigheid in het plannen, organiseren en leidinggeven, in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid of van nieuwe ideeën en concepten;

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij voldoet aan o.a. de volgende kerncompetenties, nl. integer, klantgericht, vakkundig, professioneel en resultaatgericht.

Opleidingseisen en ervaring:

 • WO opleiding in (voor de organisatie en het werkveld) relevante richting bij voorkeur een bestuurlijke of juridische opleiding;
 • Minstens 5 jaar relevante werkervaring;
 • leidinggevende capaciteiten (nader te toetsen door een assessment).

Bijzonderheden:

De kandidaat dient te voldoen aan voor de ambtenaar geldende benoemingseisen, waaronder:

 • Veiligheidsonderzoek;
 • Geneeskundig onderzoek.

We offer

Sollicitaties/informatie:

Sollicitaties kunnen uiterlijk 14 dagen na plaatsing van de advertentie ingediend worden bij:

Directeur Departamento Recurso Humano, email: Omaira.Lares@drh.gov.aw

Ook kunt u het verzoek doen voor een uitgebreider functie-profiel.

Een selectiecommissie bestaande uit de Kwartiermaker Bureau Integriteit Aruba, de Directeur Departamento Recurso Humano (DRH) en de Procureur-Generaal, zal aan de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie na selectie een voordracht doen. Tijdens FRED EXPO 2019 kunt u meer informatie verkrijgen bij de kwartiermaker mevr. Amalin Flanegin bij de informatiestand van de Centrale Bank van Aruba.


Log in to apply for this job. If you don’t have an account yet, please click on register to create your account to apply for this job.
or

More vacancies

No more vacancies available for Bureau Integriteit Aruba.


Other participating companies