Stichting Belastingaccountantsbureau

Stichting Belastingaccountantsbureau

ORGANISATIE TOT 2001
Op het gebied van de belangrijkste belastingen draagt het Land zorg voor de regelgeving, de heffing en de controle. De eilandgebieden zelf zijn belast met de invordering van onder andere de winst-, inkomsten-, loon- en grondbelasting. De Landsontvanger int onder andere de omzetbelasting en de premies AOV/AWW.

Belastingcontrole is officieel in 1962 onder het gezag van de Directeur der Belastingen gebracht. In dat jaar werden de werkzaamheden verbonden aan het verrichten van onderzoeken ten behoeve van de Belastingdienst en van Justitie opgedragen aan een Belastingaccountantsdienst. In 1987 werd bij een reorganisatie deze naam gewijzigd in Belastingaccountantsbureau (BAB). Sinds 1995 maakt een fraudebestrijdingteam, het Team Inlichtingen & Opsporing, deel uit van het BAB.

ORGANISATIE NA 2001
In samenwerking met het IMF is in 2000 een lijst met maatregelen opgesteld die een effectiever en efficiënter overheidsapparaat tot doel had. Eén van de specifieke doelstellingen was het verminderen van de overhead die bestond/bestaat als gevolg van de dubbele bestuurslaag (Land en Eiland).

De hiermee gepaard gaande ontwikkelingen hadden verstrekkende gevolgen voor de Belastingdienst Curaçao. Daarnaast zag de toenmalige Minister van Financiën de knelpunten binnen de Belastingdienst Curaçao, die een rem vormden om hogere belastinginkomsten te genereren. Als gevolg van beide is het BAB toen verzelfstandigd. In maart 2001 is de Stichting Belastingaccountantsbureau (Stichting BAB) statutair opgericht en met ingang van januari 2002 worden de werkzaamheden als stichting uitgevoerd.

Het aantrekken van personeel op maat werd mogelijk. Daarnaast ontstond een kweekvijver van toekomstige Antilliaanse managers door een effectieve inzet vanuit Nederland afkomstige technische bijstand. Voor de belastingcontrole werd belastingtechnische én boekhoudkundige kennis ingezet. De juiste melange voor belastingcontrole.

MISSIE
Het op efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere wijze uitvoering geven aan de wetten en verordeningen bij de controles van belastingaangiften.

VISIE
Wij willen de belastinginkomsten op Curaçao verhogen en het verbeteren van de compliance.

Vacancies

No vacancies available for Stichting Belastingaccountantsbureau.


Activities

Job Fair
Company Interview

Other participating companies