Ministerie van Financiën Curaçao

Ministerie van Financiën Curaçao

MINISTERIE VAN FINANCIËN

De algemene doelstellingen van het Ministerie van Financiën zijn het bevorderen van een doeltreffend en evenwichtig financieel beleid en beheer voor Curaçao. Het betreft het continu zorgdragen voor en het ontwikkelen en evalueren van financieel beleid. Dit, om zorg te dragen voor een goede beheersing en controle van de besteding van overheidsmiddelen, het zorgdragen voor een optimaal en evenwichtig fiscaal beleid en een effectieve uitvoering daarvan en van douane-aangelegenheden, het bevorderen van financiële integriteit door de bestrijding, de opsporing en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het uitoefenen van toezicht op de niet-financiële sector (inclusief de uitwisseling van informatie en het onderhouden van contacten met lokale en buitenlandse toezichthouders).

Het Ministerie van Financiën is samengesteld uit een kernministerie bestaande uit de Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer, de Sector Fiscale Zaken en de Beleidsorganisatie van het Ministerie van Financiën. Daarnaast zijn er drie uitvoerende organisaties, te weten de Inspectie der Belastingen, de Landsontvanger en de Douane. Binnen deze uitvoerende organisatie, en tevens de Sector Fiscale Zaken en het Financial Intelligence Unit, welke ook onder het ministerie van Financiën ressorteert, zijn diverse vacatures beschikbaar. Het betreft o.a.:

De INSPECTIE DER BELASTINGEN heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren. De Inspecteur der Belastingen is formeel belast met de uitvoering van o.a. maximale invordering van belastingmiddelen, voeren van een gedegen comptabele administratie en bepaling en bewaking van het liquiditeitssaldo.

De ONTVANGER kent 3 hoofdprocessen te weten het invorderingsproces, het financieel-comptabel proces en het ondersteunend proces.

De DOUANE is de organisatie die zich bezighoudt met heffing, controle, inning en opsporing van de verschillende rechten bij invoer. De taken van de Douane Curaçao hebben vooral een toezichthoudend karakter.

De SECTOR FISCALE ZAKEN is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid, van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.

Voorheen heette FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU) Curaçao MOT. MOT was de afkorting voor: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De FIU is de organisatie waar meld plichtige instellingen ongebruikelijke financiële transacties moeten melden.

Show vacancies

Activities

Job Fair

Other participating companies